Bộ máy tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Ban Lãnh đạo

- Giám đốc: Châu Nghĩa Văn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: 04 37655121. Số nội bộ 7214.

Emai:ngvanduc2005@yahoo.com.vn