Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Trung tâm được đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc từ nguồn vốn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và nguồn vốn của đối tác Foxconn. Trung tâm liên tục bổ sung các trang thiết bị máy móc phục vụ cho yêu cầu đào tạo. Hiện tại Trung tâm có:

+ 01 phòng máy tính

+ 04 phòng học lý thuyết

+ 01 xưởng thực hành phay CNC với 23 máy phay CNC

Trung tâm được đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc từ nguồn vốn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và nguồn vốn của đối tác Foxconn. Trung tâm liên tục bổ sung các trang thiết bị máy móc phục vụ cho yêu cầu đào tạo. Hiện tại Trung tâm có:

+ 01 xưởng thực hành cắt dây với 10 máy cắt dây

Trung tâm được đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc từ nguồn vốn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và nguồn vốn của đối tác Foxconn. Trung tâm liên tục bổ sung các trang thiết bị máy móc phục vụ cho yêu cầu đào tạo. Hiện tại Trung tâm có:

+ 01 xưởng thực hành xung điện với 12 máy xung điện

Trung tâm được đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc từ nguồn vốn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và nguồn vốn của đối tác Foxconn. Trung tâm liên tục bổ sung các trang thiết bị máy móc phục vụ cho yêu cầu đào tạo. Hiện tại Trung tâm có:

+ 01 xưởng thực hành phay vạn năng với 32 máy phay

Trung tâm được đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc từ nguồn vốn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và nguồn vốn của đối tác Foxconn. Trung tâm liên tục bổ sung các trang thiết bị máy móc phục vụ cho yêu cầu đào tạo. Hiện tại Trung tâm có:

+ 01 xưởng thực hành mài phẳng với 50 máy mài phẳng.

Trung tâm được đầu tư nhà xưởng, thiết bị, máy móc từ nguồn vốn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và nguồn vốn của đối tác Foxconn. Trung tâm liên tục bổ sung các trang thiết bị máy móc phục vụ cho yêu cầu đào tạo. Hiện tại Trung tâm có: